СЕРТИФИКАТИ

Сертификат за внедрени системи за управление на безопасността на движението по пътищата съгл. стандарт ISO 39001:2012 (БДС ISO 39001:2014)
Сертификат за внедрени системи за управление на безопасността на движението по пътищата съгл. стандарт ISO 39001:2012 (БДС ISO 39001:2014)


[ ]

Сертификат за система за управление на качеството съгл. ISO 9001
Сертификат за система за управление на качеството съгл. ISO 9001

[ ]

Сертификат за система за управление на здравето и безопасността при работа съгл. ISO 45001
Сертификат за система за управление на здравето и безопасността при работа съгл. ISO 45001

[ ]

Сертификат за система за управление на околната среда съгл. ISO 14001
Сертификат за система за управление на околната среда съгл. ISO 14001

[ ]

Сертификат за съответствие на производствения контрол на Асфалтова база на Щрабаг ЕАД, гр. Бургас, изд. 12.05.2021
Сертификат за съответствие на производствения контрол на Асфалтова база на Щрабаг ЕАД, гр. Бургас, изд. 12.05.2021

[ ]

Сертификат за съответствие на производствения контрол на Асфалтова база на Щрабаг ЕАД, с. Крепост, Хасковска област, изд. 26.04.2021
Сертификат за съответствие на производствения контрол на Асфалтова база на Щрабаг ЕАД, с. Крепост, Хасковска област, изд. 26.04.2021

[ ]

Сертификат за съответствие на производствения контрол на Асфалтова база на Щрабаг ЕАД, гр. София, бул. Ломско шосе, изд. 26.05.2021
Сертификат за съответствие на производствения контрол на Асфалтова база на Щрабаг ЕАД, гр. София, бул. Ломско шосе, изд. 26.05.2021

[ ]

Удостоверение за членство в камарата на строителите
Удостоверение за членство в камарата на строителите

[ ]

Удостоверение за членство в ББК Пътища
Удостоверение за членство в ББК Пътища

[ ]

Удостоверения и талони Централен проф. регистър до 09.2020
Удостоверения и талони Централен проф. регистър до 09.2020

[ ]

Лиценз за превоз на товари валиден до 02.2029
Лиценз за превоз на товари валиден до 02.2029

[ ]

Разрешителни за дейности с отпадъци
Разрешителни за дейности с отпадъци

[ ]

Разрешителни за дейности с отпадъци - транспорт
Разрешителни за дейности с отпадъци - транспорт

[ ]

Сертификат за съответствие на производствения контрол на кариера Козяк, гр. Сливница
Сертификат за съответствие на производствения контрол на кариера Козяк, гр. Сливница

[ ]

Сертификат за съответствие на производствения контрол на кариера Пери, с.Студена
Сертификат за съответствие на производствения контрол на кариера Пери, с.Студена

[ ]